Сайтка кириу

2019-жыл 1-январьдан жеке тәртиптеги исбилерменлер юридик шахс шөлкемлестирместен шуғылланыўы мүмкин болған хызмет түрлери дизими тастыйықланды.

     Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Мәмлекетлик салық хызмети органлары хызметин түптен жетилистириў ис-иләжлары ҳаққында»ғы 2018-жыл 26-июндағы ПҚ-3802-санлы қарырының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 22-октябрь күнги 850-санлы қарары қабыл етилди.

Усы қарарға муўапық Министрлер Кабинетиниң «Жеке исбилерменлер юридик шахс шөлкемлестирместен шуғылланыўы мүмкин болған хызмет түрлери дизимин тастыйықлаў ҳаққында»ғы 2011-жыл 7-январьдағы 6-санлы қарарына өзгерис киритилип, 2019-жыл 1-январдан баслап жеке исбилерменлер юридик шахс шөлкемлестирместен шуғылланыўы мүмкин болған хызмет түрлери дизими төмендеги тәртипте қайта тастыйықланды.

 

 «Жеке тәртиптеги исбилерменлер юридик шахс шөлкемлестирместен шуғылланыўы мүмкин болған хызмет түрлери

ДИЗИМИ

Т/р Хызмет түрлериниӊ атамасы
I. Усақлап сатыў:
1. Азық-аўқат ҳәм азық-аўқат емес товарлары менен усақлап саўда қылыў (қурылыс материаллары, цемент, шифер, ағаш ҳәм ағаш өнимлери, алкоголли ҳәм темеки өнимлери, нефть өнимлериниӊ барлық түрлери, қымбат баҳа металлар ҳәм қымбат баҳа таслардан жасалған буйымлар яки бундай материаллар қолланылған буйымлар, аудиовизуал шығармалар, фонограммалар ҳәм ЭҲМ ушын исленген дәстүрлер, жаӊа импорт автомобиллер, фармацевтика өнимлерин сатыў буннан тысқары)
2. Көшпели саўда объектлеринде аралас усақлап саўда қылыў (ўақтынша жайласқан ҳәм мәўсимли ямаса мақсетли әҳмийетине ийе болған, сондай-ақ, жумыс күни жуўмақланғаннан кейин объектти демонтаж қылыныўы ҳәм көширилиўин талап етиўши объектлерде)
3. Дийхан базарларында аўыл хожалығы өнимлери менен усақлап саўда қылыў
4. Газеталар, журналлар ҳәм китап өнимлери менен усақлап саўда қылыў
5. Товарларды импорт қылыў ҳәм олар менен усақлап саўда қылыў (қурылыс материаллары, цемент, шифер, ағаш ҳәм ағаш өнимлери, өсимлик майы, алкоголли ҳәм темеки өнимлери, нефть өнимлериниӊ барлық түрлери, қымбат баҳа металлар ҳәм қымбат баҳа таслардан жасалған буйымлар ямаса бундай материаллар қолланылған буйымлар, аудиовизуал шығармалар, фонограммалар ҳәм ЭҲМ ушын исленген дәстүрлер, жаӊа импорт автомобиллер ҳәм фармацевтика өнимлерин сатыў буннан тысқары), бунда алып келинип атырған өнимлериниӊ баҳасы бир айда 5000 АҚШ доллар эквивалентинен аспаўы шәрти менен.
II. Нызам ҳүжжетлеринде белгиленген дизим бойынша өнерментшилик хызмети.
III. Пуллы хызметлер, II бөлимде назерде тутылғанлардан тысқары:
6. Шаштәрез хызметлери, маникюр, педикюр, косметолог хызметлери ҳәм усыған уқсас басқа хызметлер
7. Кир жуўыў, қурғак ҳәм химиялық тазалаўды шөлкемлестириў, сондай-ақ, утюглеў хызметлери
8. Гилем ҳәм гилем буйымларын оңлаў ҳәм тазалаў
9. Тигиў, мех, тери ҳәм трикотаж өнимлерин, бас кийимлерин ҳәм тоқымашылық галантереясынан тигилген буйымларын оңлаў, хылықтыӊ жеке тәртиптеги буйымлары бойынша тигиў ҳәм тигиў буйымларын, бас кийимлерин ҳәм тоқымашылық галантереясынан буйымларын тигиў, соннан айна ҳәм есик перделерин тигиў, кестешилик
10. Ҳайўанлар терилери, мех, тоқымашылық, тери буйымлар ҳәм басқа буйымларын ийлеў ҳәм бояў
11. Халықтыӊ жеке тәртиптеги буйыртпалары бойынша аяқ кийим тигиў, аяқ кийимлерди оӊлаў, бояў ҳәм тазалаў.
12. Парфюмер буйымларды таярлаў ҳәм оӊлаў
13. Бижутерия ҳәм жевакларды таярлаў ҳәм оӊлаў
14. Гилтлер таярлаў
15. Металл ҳәм қаңылтыр буйымлар таярлаў ҳәм оӊлаў
16. Гүлшеңберлер (соннан, аза гүлшеңберлери), жасалма гүллер, икебана, гул маржанларын таярлаў
17. Тосықлар, ҳәйкеллер, металлдан исленген гүлшеңберлер таярлаў ҳәм оӊлаў
18. Ағаштан есик, айна ҳәм басқа буйымлар (мебелден тысқары) таярлаў
19. Инвентарды (хожалық, спорт, балықшылық ҳ.т.б) оӊлаў ҳәм таярлаў
20. Кесиўши буйымлар ҳәм әсбапларды егеў
21. Таяр мебелди жыйнаў, оӊлаў ҳәм драпировка қылыў
22. Музыка әсбапларын оӊлаў ҳәм сазлаў
23. Жеке буйыртпа бойынша қымматбаҳа металлардан ҳәм таслардан зергерлик буйымларын жасаў, сондай-ақ, зергерлик буйымларын оӊлаў
24. Оптика, саатларды өнлаў ҳәм металл, пластмасса, сапал, фаянс, тас, картоннан өнимлерде нағышлар хызметлери (жазыўлар ҳәм сүўретлер түсириў)
25. Радиоэлектрон аппаратлар, турмыслық машиналар, турмыслық приборлар, офис машиналары ҳәм есаблағыш техникасын оӊлаў, орнатыў ҳәм оларға техник хизметлер көрсетиў
26. Транспорт қуралларын оӊлаў ҳам оларға техник хизметлер көрсетиў, соннан, транспорт қуралларына техник хизметлер көрсетиўдиӊ басқа түрлери (акустикалық системалар ҳәм қорықлаў сигнализацияларын оӊлаў ҳәм орнатыў, полировкалаў, кузовқа қорғаў ҳәм безеў қапламаларын қаплаў хызметлери)
27. Санитария-техника хызметлери ҳәм сварка жумыслары
28. Шиша ҳәм айналарды кесиў, шишаға көркем ислеў бериў
29. Имаратларға айна орнатыў хызметлери
30. Жәмийет ҳәжетханалары хызметлери
31. Моншахана ҳәм сауна хизметлери
32. Турар үйлерди жыйнастырыў хызметлери
33. Ҳәўлилер ҳәм бағларға қараў хизметлери, сондай-ақ, көкелемзарластырыў жумыслары
34. Бағлар, палызлар ҳәм тереклерди зыянкеслерден ҳәм кеселликлерден қорғаў
35. Видео ҳәм фотосүўретке алыў хызметлери
36. Хожалық маллары ҳәм үй-руўзгер буйымларын (мебель, ыдыс-табақлар, хожалық, спорт, балықшылық қураллары, турмыслық техника, приборлар
ҳам басқада затларды) ижараға бериў
37. Шаӊарақлы мийманхана үйлерин нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте шөлкемлестириў
IV Хызметтиӊ басқа түрлери:
38. Қадақлаў үскенелеринен пайдаланбаған ҳалда уй шараятында миллий ширинликлер, кондитер өнимлери, торақ таярлаў ҳәм сатыў
39. Миллий нан ҳәм патир таярлаў ҳәм сатыў
40. Попкорн, фрезерда музқаймақ, салқын ишимликлер, ҳайран ҳам гөже таярлаў ҳәм қуйып сатыў
41. Салатлар ҳәм дузланған өнимлерди таярлаў ҳәм сатыў, сондай-ақ үй шараятында даналап сатылатуғын тағамлардыӊ айрым түрлерин таярлаў ҳәм сатыў орынларын шөлкемлестирместен яки жергиликли мәмлекетлик ҳәкимшилик органларыныӊ қарары менен ажратылған арнаўлы орынларды сатыў
42. Өлшеў қуралларын таярлаў ҳәм оларды ижараға бериў
43. Халық ушын турар ҳәм турар емес үйлерин оӊлаў бойынша хызметлер
44. Репетиторлық хызметлери
45. Дилмашлық хизметлери, көрип шығыў хызметлери
46. Балалардыӊ ойыншық автоматлары менен байланыслы хызметлер
47. Мағлыўматлардыӊ криптографиялық қорғаў қуралларын жойбарлаў, жаратыў, ислеп шығарыў, сатыў, оӊлаў ҳәм олардан пайдаланыў
48. Дизайн бойынша хизметлер (график, интерьер, мебель ҳ.т.б), сондай-ақ, сызылмашылық-графика жумыслары, сондай-ақ, сүўретлеў өнери.
49. Компьютер дәстүрлерин ислеп шығыў хизметлери, компьютер ойынларын шөлкемлестириў, сондай-ақ, компьютер жәрдеминде текстлерди териў ҳәм баспадан шығарыў хызметлери, тексттен нусқа алыў ҳәм көбейттириў менен байланыслы хызметлер
50. Шақырыў қағазлары ҳәм миратнама билетлерин таярлаў ҳам басыў
51. Переплёт жумыслары
52. Рекламаны ислеп шығыў ҳәм жайластырыў
53. Қамсызландырыў агентлери тәрепинен көрсетилетуғын хызметлер
54. Концерт-тамаша искерлигин әмелге асырыў
55. Байрам мәресимлерин шөлкемлестириў хызметлери (той, юбилей, туўылған күн ҳ.т.б)
56. Көйлек ҳәм костюмларды, сондай-ақ, оларға аксессуарларды прокатқа бериў
57. Социаллық хызметлер (балалар, наўқаслар ҳәм кексе кисилерге қараў хызметлери)
58. Дене тәрбия – саламатластырыў хызмети (шейпинг, аэробика, спорт секциялары, саламатлық топарлары), тренерлик хызметлери
59. Дөгереклер шөлкемлестириў ҳәм жүритиў
60. Мәмлекетлик-жеке шерикшиликтиң шаңарақлық мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў мекемелерин материаллық-техникалық ҳәм методикалық тәрептен тәмийинлеў тийкарында шөлкемлестирилген шаңарақлық мәмлекетлик емес мекемелер хызмети
61. Тулыпларды ислеў хизметлери (таксидермик ислер)
62. Дигирманларда дәнди майдалаў (тазалаў) хызметлери
63. Мал сойыў хызметлери
64. Үй ҳайўанларына қараў хызметлери
65. Ветеринария хызмети
66. Жүклерди автомобиль транспортында тасыў
67. Жолаўшылар ҳәм жүклерди дәрья транспортында тасыў
68. Өсимлик, ҳайўанлар ҳәм минераллардан таярланған дәрилик өнимлерди жетистириў, жыйнаў, таярлаў ҳәм сатыў
69. Гүллер декоратив тереклер жетистириў ҳәм сатыў (атап айтқанда бонсай өнери)
70. Аквариум балықлары, декоратив қуслар ҳәм басқа ҳайўанларды көбейтиў ҳәм сатыў
71. Шиша ыдыслар ҳәм екимлемши товарларды қабыл етиў хызметлери (металл шығындылардан басқа)
72. Риэлторлық хызмети
73. Физикалық ҳәм юридикалық шахсларға арнаўлы аўыл хожалық техникасынан пайдаланаған ҳалда хызметлер көрсетиў
74. Шөлкемлер ушын аўыл хожалық өнимлерин таярлаў бойынша хызметлер
75. Илмий-излениў, тәжирейбе-конструкторлық ҳәм технологиялық жумыслар ушын кесип алыў шәртнамасы бойынша жумысларды орынлаў
76. Матрицалы принтерлер ҳәм алфавит-номер баспа қурылмалар ушын бояўшы материалларды таярлаў ҳәм қайта ислеў
77. Қағазлар ҳәм делолар ушын конвертлер, папкалар таярлаў
78. Телекоммуникациялар операторларына, провайдерлерге дәлдалшылық хызметлерин көрсетиў (абонентлер яки хызметлер көрсетиўшилерге мағлыўмат хызметлерин көрсетиў, хызмет көрсетиўшилердиң хызметлери ушын төлемлерди қабыллаў)
79. Пахта (алдын тутыныўда болған) ҳәм жүн тазалаў ҳәмде түтиў хызметлери
80. Экскурсия хызметлерин көрсетиў бойынша туристлик хызмет
81. Усташылық жумыслары (халық буйыртпалары бойынша усташылық жумысларын әмелге асырыў)
82. Металлды өңлаў жумыслары (үй шәраятында металлдан таярланған турмыслық буйымларды оңлаў, гилтлердиң дубликатларын таярлаў, зонтиклерди оңлаў, басқа турмыслық металл буйымларын оңлаў)
83. Ағаш усташылығы (балалар майданшалары ҳәм парк зоналары ушын ағаштан исленген қурылмалар, ҳәйкеллер)
84. Гезлемелерге нағыслар салыў (гезлемелер ҳәм кийимлерди қолда бояў, гезлемелерге, атап айтқанда трафаретли баспа ҳәм қолда сүўрет салыў усылы менен сүўрет салыў)

 

Қосымша: Егер жеке исбилермен хызметтиң тийкарғы түрине қосымша жәрдемши есапланған хызметти әмелге асырса, қатаң белгиленген салық хызметиниң бир түри ушын төленеди.

Усы дизимге киритилген хызмет түрлери юридик шахс түриндеги исбилерменлик субъектлери тәрепинен де әмелге асырылыўы мүмкин.

Усы дизим шеңберинде өз хызметин әмелге асыратуғын жеке исбилерменлер нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте сыртқы экономикалық хызмет пенен пенен шуғылланыўлары мүмкин.

 

 

Тахтакөпир районы

мәмлекетлик хызметлер орайы бөлим баслығы                                                                             Б.Нурлыбеков